axer
Axer
Bolig

Fra gammel pengesentral til grønt nabolag

Gjenbruk i stedet for riving. For et levende nabolag og en bærekraftig fremtid.

Axer Eiendom har sendt inn planforslag til førstegangsbehandling, hvor ambisjonen er  å transformere kontorbygg til boliger på Sandslimarka.. De store kontorbyggene på eiendommen har over en lang periode stått tomme, og det pågår nå planlegging av et nytt nabolag som vil romme ca. 230 nye boliger i det tidligere industripregede området. Målet er å bygge et sosialt bærekraftig nabolag, samtidig som vi gjenbruker alt av eksisterende bygningsmasse. Bare gjenbruk av eksisterende bygningsmasse alene vil spare miljøet for omtrent 3 millioner kilo CO2-ekvivalenter.


 

Bevaring og gjenbruk

Et av de viktigste grepene som er gjort for å redusere det samlede klimaavtrykket er beslutningen om å beholde det gamle hovedbygget. Selve bygningen ble opprinnelig bygget for DNB i 1984, den gang som et høysikkerhetsanlegg som rommet både pengesentral, hvelv og kontorfløy. I følge selskapet selv er det krevende, men mulig å gjennomføre prosjektet. – En spennende utfordring med bygget er at det i sin tid ble oppført i dobbel betongkonstruksjon uten særlig hensyn til hverken dagslys eller solforhold, svært ulikt måten tradisjonelle boligbygg i dag bygges.

Selskapet har inngått et samarbeid med arkitekt Simon Dai fra Sweco Architects og Monica Stoknes fra Asplan Viak, som sammen med eiendomsutvikleren ser store muligheter for transformasjon og bevaring, - fremfor riving.

Axer ønsker blant annet å gjenbruke eksisterende bygningsmasse ved å gjøre mørke arealer om til fellesfunksjoner, åpne deler av bygget, samt bygge på eksisterende bebyggelse. Med mål om at samspillet mellom eksisterende og ny bebyggelse vil harmonere og skape et helt nytt, unikt og levende bomiljø. 

Det er gjort en ombrukskartlegging og tilstandsvurdering av WSP ved Kari Mjøen for å kartelgge potensialet som allerede ligger i bygget og tilhørende inventar. Et annet godt eksempel på elementer som ønskes bevart er de ikoniske branntrappene, som i tillegg til sin tenkte funksjon vil kunne fortelle deler av eiendommens -og bygningens historie i årene som kommer samt være et viktig bidrag inn i å skape eiendommens identitet.

Under tilbyggene til hovedbygningen er det utrolig fine områder som kan bli av stor verdi for beboerne, og som eiendomsutvikleren håper kan bevares.

Bilde: Simon Dai fra Sweco

Fra grått til grønt

Eiendomsutvikleren er opptatt av å verne mye av den eksisterende naturen, og utforsker nå muligheter for god utnyttelse samtidig som det blir mindre inngripen i det grønne. Spesielt ses det på  områder som kan bli fellesarealer for beboerne.

I tillegg til å bevare deler av naturen som finnes i dag så er det også planer om å tilbakeføre grå arealer til grønne – slik som å endre eksisterende parkeringsplasser om til grønt uteoppholdsareal. Det samme grepet gjøres med fotavtrykket, ved at man for den østlige delen holder seg innenfor eksisterende parkeringsplass i dag når nye bygg skal plasseres.  

Godt samarbeid

Axer ser lyst på fremtiden, og Utviklingssjef for Vestlandet, Kevin Grindland, har store ambisjoner for prosjektet på Sandslimarka som en del av et helhetlig løft for hele området. –Vi ønsker ikke bare et boligprosjekt, men å skape et grønt bomiljø for flere aldersgrupper som snakker godt med nærområdet rundt, sier han. 

Han poengterer at selskapet har hatt et godt samarbeid med kommunen, og alle involverte parter.

– Alle har lyst til å bidra, og sette sitt preg på prosjektet som er veldig gøy. Samtidig har Innspillene vi har fått fra kommunen vært viktige i grepene som er gjort så langt i prosessen og de har vært enkelt å holde en god dialog, sier Grindland.

Veien videre

Eiendommen er under regulering, og på god vei til mot å bli et nabolag med boliger tilpasset de fleste målgrupper. Neste steg nå er at planen etter hvert skal sendes på høring, slik at alle berørte parter og naboer kan komme med sine tanker og innspill til forslaget.

- Vi ønsker å jobbe intensivt med prosjektet fremover nå for sikre en grundig og bred prosess tidlig, slik at vi kan sikre at det blir en så god plan som mulig. Selv om det har vært nedgang i både bygg- og anleggsbransjen og eiendomsmarkedet akkurat nå, så trenger folk et sted å bo også i fremtiden. Da skal vi gjøre vår del for å klare å få det til.      – sier Kevin Grindland.