axer
Axer
Bolig

  Axer Eiendom innkjøpspolicy

  Alle ansatte i Axer følger selskapets faste innkjøpsrutiner ved inngåelse av avtaler med nye leverandører.

  Generelle Prinsipper

  • Det forespørres alltid minst tre leverandører
  • Krav om at leverrandører skal være profesjonelle, redelige og pliktoppfyllende
  • Krav om å overholde Axer Eiendom AS sine etiske retningslinjer og krav etter åpenhetsloven


  Vurderingskriterier: 

  • Leverandørens renomme, erfaringer, konkursrisiko
  • Leveranseevne
  • Referanser. 
  • Leverandørens konsern (mor)
  • Privat eller eksternt stilte garantier.
  • Leverandøres ESG policy


  Avtaler og rammeverk

  • Skriftlighet ved kontraktsinngåelse, endringer eller forlengelse
  • Uten bindingstid eller pliktig volum / antall timer – alltid løpende oppsigelse om mulig.
  • Fortrinnsvis, ved innkjøp av konsulenttjenester benytte kontraktstandarder som 8401, 8402 eller lignende.

  Følgende skal alltid fastsettes og defineres i kontrakt

  • Volum, kvalitet og tid
  • Timepris og budsjettramme og/eller totalt budsjett
  • Varslingsrutiner i forkant dersom leverandør ser at budsjettramme ikke holder
  • Definert tidsramme og/eller leveranse på kontrakten
  • Navngitte personer fra leverandøren som skal kunne belaste prosjektet med betalingsforpliktendetimer samt forhåndsvarsling ved inntreden av nye person
  • Møte/oppfølgingsstruktur om nødvendig


  Faste avtaler

  Axer bruker gjerne en leverandør flere ganger og går ikke på anbud i runde to og tre dersom kostnader, kvalitet og leveranse er i henhold ved første samarbeid  samt prising videre er markedsmessig. 


  Kravspesifikasjon

  Følgende minimumskrav gjelder for alle innkjøp (også der rammeavtale foreligger):


  Fakturarutiner

  • Fakturarutiner med spesifisert faktura hver 14 dag
  • A-konto aksepteres ikke
  • Forfall på faktura skal minimum være 30 dager, optimalt 45 dager.
  • Ansvar og eventuelle grensesnitt


  Alle fakturaer skal speile kontraktsvilkårene og minimum inneholde

  • Hvilken tjeneste eller vare som er levert 
  • Navngitte personer i kontrakten som har levert tjenesten 
  • Hva som er levert per time i tilstrekkelig grad til å verifisere innholdet i arbeidet
  • Det skal alltid være oppgitt hvem fra Axer som har bestilt tjenesten eller varen
  • Det skal alltid legges ved eller henvises til bestilling eller kontrakt

  Fakturaer uten ovenstående betales ikke, men bes kreditert eller oppdatert.